Új közbeszerzési szabályzat

2015. november 1-jén lépett hatályba az új közbeszerzési jogszabály, a 2015. évi CXLIII. törvény, mely azóta több jelentős módosításon is átesett. Az új Kbt. sok tekintetben új alapokra helyezi a beszerzési eljárásokat, de az előző jogszabályi rendelkezésekhez hasonlóan az ún. klasszikus ajánlatkérők (többek között a helyi önkormányzatok) számára – néhány, a törvényben rögzített kivételtől eltekintve – továbbra is kötelező a közbeszerzési értékhatárokat elérő beszerzéseik során közbeszerzési eljárás lefolytatása. Szintén ez a kötelezettség áll fenn az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságaik esetén is.

A törvényi szabályozás értelmében az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket. Mindezek szabályozására szolgál a közbeszerzési szabályzat.

Kiemelt szempont, hogy az egyes ajánlatkérők szabályzata eleget tesz-e ezeknek a követelményeknek. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy nem csupán az önkormányzatnak kell rendelkeznie szabályzattal, hanem intézményei illetve gazdasági társaságai számára is kötelező a megléte, hiszen közbeszerzési eljárásköteles beszerzés esetükben is előfordulhat.

Az általam készített dokumentum minden tekintetben kielégíti a törvényi előírásokat. Részletesen, ugyanakkor tömören és jól áttekinthetően szabályozza a közbeszerzési törvényben előírt döntési és eljárási cselekményi pontokat. Olyan komplex dokumentum, mely az eljárás minden pontjában, minden szakaszában egyértelműen rögzíti a felelősségi kört és a feladatokat. Mindezzel elkerülhető, hogy az eljárás során fontos törvényi előírás mellőzésével jogsértést kövessen el az önkormányzat. Így nagymértékben csökkenthető a jogorvoslati eljárások száma.

A szabályzat az áttekinthetőség és a könnyen kezelhetőség érdekében minden egyes eljárási típusra külön fejezetben tartalmazza a szabályozást, így amennyiben döntés születik a lefolytatandó eljárásról, úgy a szabályzat adott részét kell csupán használni, és az adott eljárás során valamennyi döntésre és feladatra szabályozást ad a dokumentum.

A törvény és a szabályzat összhangjának áttekintését segítik a szöveg melletti hivatkozások, melyek a szabályzat egy-egy rendelkezését kapcsolják a törvényi helyhez.

Emellett a szabályzat melléklete tartalmaz számos további fontos dokumentumot, többek között a szintén törvényi előírás alapján kötelezően elkészítendő éves közbeszerzési tervet, összeférhetetlenségi nyilatkozatokat.

A szabályzat helyi adaptálást, önkormányzatukra szabását segíti az az indokolás, mely a szabályozás rendszerét foglalja össze, kiemelve a főbb irányelveket. Ez alapján eldönthetik, hogy az adott szabályozás megfelel-e az önkormányzat igényének, vagy esetleg módosítani szükséges.

Amennyiben szeretné megrendelni a komplex, adaptálható szabályzatot és a kapcsolódó dokumentumokat, úgy a letölthető megrendelőlapon megteheti. Kérem, juttassa el kitöltve a 06-29-998-630-as faxszámra, vagy szkennelve a megadott e-mail címre, és rövid időn belül e-mailben megküldöm elektronikus formában az anyagot.

A csomag ára bruttó 25.000,- forint. Ez az összeg tartalmazza a szabályzatot valamint a kapcsolódó dokumentumokat is.

Amennyiben igényt tart a szabályzat testre szabásában történő közreműködésre is, úgy az egyedi árajánlat alapján külön megállapodás tárgyát képezi. Ez esetben kérem keressen elérhetőségeim bármelyikén.

Az alábbi linkről PDF formátumú megrendelőlapot tölthet le. A megrendelőlapot kitöltés és aláírás után postai úton vagy szkennelt formában, e-mailben küldheti meg részemre.

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MEGRENDELŐLAP